Bulışlara Osmanlı İlgisi

Buluşlara Osmanlı İlgisi

Osmanlı Devleti’nde daha kuruluş yıllarından itibaren ilme ve âlime büyük bir değer verilmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin gerileme ve çöküş devrinde de devam etmiştir. Sultan 2. Abdülhamid, bir yandan zor günler yaşayan Devamını Oku »

Abdülhamid'in Dersaadeti

Abdülhamid’in Dersaadeti Belgeseli

Samanyolu TV tarafından yaptırılan, Abdülhamid Han dönemini dört başlıkta inceleyen Abdülhamid Han belgeseli sitemizde. Belgeselin ilk bölümü Abdülhamid Han’ın ilk icraatlarını, ikinci bölümü getirdiği yenilikleri, üçüncü bölümü Abdülhamid Han’ın politikalarını, dördüncü ve Devamını Oku »

Sultan Abdülhamid Tahtını Nasıl Kaybetti?

Sultan Abdülhamid Tahtını Nasıl Kaybetti?

Heyet, Sultan 2. Abdülhamid Hana tahttan indirildiğini tebliğ ederken… İsyanı bastırmak üzere İstanbul’a gelen Hareket Ordusu Yıldız Sarayı’nı sarıp ablukaya alarak açlığa mahkûm ederken; bir yandan da Mecliste padişahın tahttan indirilmesi müzâkere Devamını Oku »

​Düşmanlık ve kini içinde büyütenlerin yükü ağırdır.

444

Çok kıymetli okuyucularım Allah’ın (C.C.) selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bir insana yapılacak en büyük kötülük onu eleştirmek ve kötülemek değildir, onu olduğundan farklı göstermektir.

Bu tutum tarihe mal olmuş bir kişiye yapıldığında ise yapılan kötülük sadece o kişi ile sınırlı kalmayıp, bütün bir topluma ve insanlığa yapılmış sayılmalıdır.

Çünkü tarih geçmişten ders çıkararak geleceği inşa etmektir. Yanlış öğretilen bir tarih ile gelecek inşası nasıl yapılacaktır? O halde Sultan Abdülhamid ile ile ilgili yapılan yanlış değerlendirmeler sadece Sultan Abdülhamid’i veya Osmanoğullarını değil bütün bir milletin hem geçmişini hem geleceğini ilgilendiren mühim bir mesele olsa gerekir.

İsmâil Hami Dânişmend diyor ki: “Tarihte tahrif edilmiş bir çok şahsiyetler vardır: Bâzılarının kahramanlaştırılmasına mukabil, bâzıları da canavarlaştırılmıştır!.. İkinci Abdülhamîd işte bu ikinci zümredendir. Saltanatı devrinde muhalifleri tarafından yabancı memleketlerde ve hal’inden sonra düşmanları tarafından Türkiye’de yazılmış eserlerde bin türlü mübalağalarla yalnız kusurlarından bahsedilmiş ve gene bin türlü iftiralar atılarak kanlı ve korkunç bir tip hâline getirilmiştir. Meselâ Ermeni komitecilerinin Avrupa müdâhalesine sebeb olmak için yaptıkları hareketlerle ihtilâl teşebbüslerini tenkil etmiş olduğu için muhtelif memleketlerde bir takım müteassıb Türk düşmanlarının sultan Hamîd’e taktıkları bâzı çirkin lakaplar vardır: Bunların en meşhurları Fransız müverrihlerinden Albert Vandav’ın ortaya attığı “Le Sultan Rouge-Kızıl Sultan” ve İngiltere’deki “Whigs” partisinin meşhur reisi Gladstone’un savurduğu “The Great criminal-Büyük cani” sıfatlarıdır! Hıristiyanlık taassubuyla..

Anadolu’nun yarısını Ermenistan görmek isteyen bir takım Türk düşmanlarının bu gibi herzeler ve hattâ küfürler savurmaları pek tabiîdir: Fakat Ermeni komitecisine karşı Türk’ün hakkını koruduğu için müteassıb Fransızın ortaya attığı “Sultan Rouge” lakabını Türkçe’ye tercüme edip de Sultan Hamîd’e “Kızıl Sultan” diyen Jön Türklerin ve onları tâkib edenlerin yüz kızartıcı gaflet ve cehaletlerine ne denilebilir?”

Bu vesile ile ülkemizin dirlik ve düzenliği uğruna terörle mücadele ederken şehid düşen kardeşlerimize ALLAH tan rahmet diliyor geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Selam ve dua ile vesselam.

Sultan Abdülhamid Hân, Yıldız Sarayı’nı neden yaptırmıştır.

33333

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e,(s.a.v.) alîne, ashabına, ezvacına salât ve selam olsun.

Aziz ve kıymetli okuyucularım bugün size uzun bir zamandır tartışma konusu olan Yıldız Sarayı ile ilgili olarak bazı konuları yazmaya gayret göstereceğim.

Sultan Abdülaziz’in şehadeti, dedem Sultan Abdülhamid’in yönetimde tedbirli olmasını gerekli ve zorunlu kılmıştır. Devlette çöreklenen dış güçlerin uzantılarının nerelere kadar ulaştığını gördüğünden tedbirler almıştır.

Sultan Abdülhamid tahta oturduğunda bizim bugünkü hukuk sistemini kuran Kısas-ı Enbiyakitabını ve Mecelle’yi yazan Ahmed Cevdet Paşa’ya bir vazife verdi. İlmiye sınıfından yükselerek Şeyhülislam olmayı bekleyen Ahmed Cevdet Paşa Sultan Abdülhamid’in iradesi ve tercihi ile mülkiye paşası olmuştur. Sultan Abdülhamid kendisini çok iyi yetiştiren Ahmed Cevdet Paşa’ya tarihçi kimliğini konuştursun diye bir vazife verdi. “Tezakir”  diye bilinen 4 ciltlik ve özel olarak Sultan Abdülhamid Han için de “Maruzat” adı verilen eseri kaleme aldı.

Ahmet Cevdet Paşa’ya Sultan Abdülhamid 1855 yılında devletin resmi tarihçisi olarak görev verdi, bu görevi on yıl sürdürdü. “Tarih-i Cevdet” adıyla şöhret bulan ve Pasarofça’dan sonra olan tarihi olayları içeren on iki ciltlik eserinin geri kalan bölümlerini yazdı; eserin son cildi 1886’da yayınlandı. Ahmet Cevdet, bir yandan da zamanın siyasal olaylarının yazıldığı“Tezâkir-i Cevdet” adlı eserini yazdı. Ayrıca hayatının daha sonraki bir döneminde peygamberler tarihini anlatan altı ciltlik “Kısâs-ı Enbiyâ” adlı eseri yazmıştır.

Sultan Abdülhamid bu eserleri okumuş ve o eserlerde Sultan Abdülaziz’in başına gelen felaketin benzerlerinin Osmanlı tarihinde çokça yaşanmış olduğunu ayrıntıları ile görüyor. Nitekim Sultan III. Selim’in şehid edilmesini okuyor, Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda tahttan indirilen Sultan III. Selim’in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıkan Sultan IV. Mustafa’nın da darbeciler karşısında tahttan indirilip II. Mahmud tarafından siyaset icabı ortadan kaldırılmasını okuyor.

Bu ve benzeri hadiselerin devlette meydana getirdiği sarsıntı devletin bekasının öncelikle Sultan’ın kendi can güvenliğini muhafaza altına alması düşüncesini doğurmuştur.

Yıldız sarayının duvarları bu düşünceler paralelinde yükselmiştir. Yükselen duvarların arkasında görünüşte sanki dünyadan tecrit edilmiş gibi görünen Sultan Abdülhamid izlediği dış siyaset ile hiç de böyle olmadığını ispatlamıştır…

Sultan Abdülhamid ve Ehl-i Beyt sevgisi.

2122

 

Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyt’i, Müslümanların gönüllerinde her zaman hürmet ve muhabbet ile anılmışlardır. Bu muhabbet ve sevgi özellikle Osmanlı döneminde üst seviyeye ulaşmıştır.

Osmanlı sultanları Seyyidlere büyük hürmet etmiş, onların ihtiyaçlarını karşılamış, onları bazı vergilerden muaf tutmuş, ulûfeler vermişlerdir. Hatta Nakîbü’l-eşraf teşkilatı kurarak seyyid ve şeriflerin hizmetlerini en ince teferruatına kadar takip etmişlerdir.

Osmanlı’yı zaferden zafere koşturan Yeniçerilerin Sancağı Zülfikârdır, gülbankı da Ehl-i Beyt sevgisinin Osmanlı’da ne kadar önemli olduğunu göstermektedir:

Bismi şah! Allah Allah!
Derviş-i dervişan, makbul-ü makbulan
Baş üryan, sine püryan, dide al kan
Yezid’e kan kusturan
Göğüs kalkan, arslan pençesinden kelle kurtaran
Bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz soran
Mucizat-ı fahr-i cihan
Kerem-i şah-ı merdan
Bi-hürmeti abdalan
Pirimiz, hünkarımız, tac-ül arifin, gavs-el-vasilin
Hacı Bektâş-ı Velî Şah-ı Horasan
Hınzırdır, mel’undur, münafıktır Yezid’le Mervan
La en Allahü Yezid’e ve ala Kavm-i Yezid
Rahmed ber can-ı şehid!
Allah yoluna, Muhammed kavline, Ali uğruna
On iki imam katarın, pir gayretine!
Dem-i pir, kerem-i evliya, gerçeklerin demine
Hu diyelim!
Hu!

Sultan Abdülhamid emr-i hilafeti temsil eden bir padişah olarak atalarının yolunda Hz. Peygambere ve O’nun pâk nesline olan muhabbetini yapmış olduğu çalışmalar ile ispatlamıştır.  Osmanlı coğrafyası içerisinde yer alan hatıraları muhafaza ve imardan hiçbir zaman geri durmamıştır.

Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’nın evleri ilk önce Kânûnî tarafından inşâ edilmiş, Sultan 3. Mustafa da tâmir ettirmişti. 2. Mahmut ve 2. Abdülhamid de tekrar yenileyen pâdişahlardır.

2. Abdülhamid’in, altından ve gümüşten yaptırdığı Kâbe anahtarları şu an Mekke Müzesi’ndedir. Mekke’ye gelen misâfirleri ağırlamak maksadıyla yaptırdığı Haseki Misâfirhânelerinden bir kaçı günümüze kadar ulaşmıştır. 4 katlı, saray görkemindeki muazzam kız mektebi hâlâ duruyor. Sultan Abdülhamid, Kâbe’nin içini de tâmir ettirmiştir. Selefi gibi Mekke’deki ashâb-ı kirâma âit evleri ve neredeyse tüm mukaddes hâtırâları tâmir ettiren pâdişah, Safâ-Merve’yi, Zemzem Kuyusu’nu, Hamidiye Su
Hattını ve Cennetü’l-Muallâ’daki sahâbe türbelerini dahi yenilemişti.

Halîlurrahmân’daki mescit ve türbeleri ise son olarak Osmanlı padişahı Cennetmekân Sultan II.Abdülhamîd Han tâmir ettirmiştir.

Allah zülcelâl hazretleri, Hz.Muhammed ve Âl-i Muhammed hakkı için bizi dünya ve ahirette onun şefaatinden mahrum bırakmasın inşaallah.

Allah Sultan Abdülhamid’den ve O’nun gibi Ehl-i Beyt muhibbi olan herkesten razı olsun. Baki selamlar. Dua ile vesselam…