İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sultan Abdülhamid Tahtını Nasıl Kaybetti?

Heyet, Sultan 2. Abdülhamid Hana tahttan indirildiğini tebliğ ederken…

 

İsyanı bastırmak üzere İstanbul’a gelen Hareket Ordusu Yıldız Sarayı’nı sarıp ablukaya alarak açlığa mahkûm ederken; bir yandan da Mecliste padişahın tahttan indirilmesi müzâkere ediliyordu. Padişah muhakeme edilmek istediyse de, İttihatçılar “Ya beraat ederse, hâlimiz nice olur?” diyerek çekindiler. Zaten anayasaya göre padişah gayrı mesul idi. Hal’ için fetvâ gerekiyordu. Fetvâ Emini Nuri Efendi fetvâyı yazmak istemedi, zorlanınca da istifa etti. Mebus Elmalılı Hamdi Efendi‘nin hazırladığı metin, Meclise zorla getirilen Şeyhülislâm Ziyaeddin Efendi’ye aksi takdirde padişahı öldürme tehdidiyle imzâlatıldı. Fetvâda, isyana sebep olmak, masum insanları öldürtmek, din kitaplarını yaktırmak, devlet malını israf etmek gibi gülünç sebepler yer alıyordu.

HALİFEYE SAHİP ÇIKAN RUM
Meclis Reisi Gazi Ahmed Muhtar Paşa padişahın tahttan indirilmesi hususunda kanun teklifi verdi. Tarihte görülmemiş bir garabet örneği olarak fetvâ Mecliste oylandı. Mebusların müsbet oy vermekte çekinmesi üzerine kürsüye gelen Talat Bey komitacı kimliği ile mebusları tehdit ederek muhaliflerin ayağa kalkmasını istedi. Kimse ayağa kalkmadı. Sadece İstanbul mebusu bir Rum kalkıp, “Yazıktır! Hepiniz padişahın ekmeği ile yetiştiniz” diye itirazda bulununca, “Yobaz, hâin, mürteci!” haykırışlarıyla yaka paça Meclisten atıldı. Müslümanların halifesine Meclisteki onca sarıklının değil de, bir Rum’un sahip çıkması enteresandır.
27 Nisanda Meclis kararının padişaha tebliği, bir Ermeni, bir Yahudi, bir Gürcü ve bir Arnavut’tan müteşekkil heyete verildi. Heyetin reisi Emanuel Karaso, Talat Bey’in bankeri ve sırdaşı olup, Filistin’de bir Yahudi devletine karşı çıktığı için padişaha diş bileyenlerden idi. Sonradan padişahın “Müslümanların halifesine tahttan indirildiğini tebliğ edecek başka kimse bulamamışlar mı?” diyerek garipsediği heyet huzura çıkınca yekten, “Millet seni azletti. Canın emniyettedir” dedi. Olup biteni metânetle karşılayan Sultan Hamid “Kader böyle imiş. Allah biliyor ki benim bu isyanda hiç dahlim yoktur. Ömrüm boyunca devletin, milletin iyiliğine çalıştım. Şimdiden sonra Çırağan’da oturmama müsaade olunursa, milletime dua etmeye devam ederim” diye cevap verdi. Ancak hâlâ padişahtan çekinen hükûmet, kendisini Selânik’e sürgün etti.
Böylece İttihatçılar, kendilerine karşı tertiplenen bu isyan sayesinde büyük bir problemi çözerek padişahtan kurtuldular. Yıldız Sarayı tarihte görülmemiş bir yağmaya sahne oldu. Hareket Ordusu zâbit ve erleri saraydaki para, mücevherat ve mefruşatı paylaştı. Bunların listeleri sonradan neşredilmiştir. Sultan Hamid’in bütün mal varlığına el konuldu. Saraydaki kadınlar ve hizmetkârlar sokağa atıldı. Bunlardan bazılarını kabileleri gelip aldı. Bazıları Dârülaceze’ye girebilme saadetini buldu. Bazıları bekçi, polis, hamal, kayıkçılar tarafından götürüldü. Bazıları soğuk ve açlık şiddetiyle hayatını kaybetti. Bazıları karşılaştıkları felâkete dayanamayıp hayatına son verdi. Bazıları kötü niyetli kimselerce himaye vaadiyle Beyoğlu batakhânelerine sürüklendi. Birkaç sene evvel Harem-Suare adlı filmde bütün açıklığıyla tasvir edilen bu sahneler, tarihimizin en acı sayfalarından biridir. Sultan Aziz’in ailesine de benzer muameleler revâ görülmüştü. Nitekim ihtiyarlardan “Bu millet Sultan Aziz’e yaptıklarının cezâsını çekiyor. Sultan Hamid’e daha sıra gelmedi” sözünü çok işittik. Tahta çıkarılan Sultan Reşad, İttihatçıların elinde bir kukla olmaktan öte geçemedi ve üst üste gelen felâketleri buğulu gözleriyle seyretmekle iktifâ etti.

İNGİLİZ PARMAĞI MI?
31 Mart Vak’ası’nın ardında kimin olduğu bugün bile tam olarak ortaya çıkmamıştır. Çünkü İttihatçılar (Ermeni tehciri de dâhil olmak üzere) iktidarları sırasındaki hâdiselerle alâkalı bütün vesikaları kaçmadan önce imhâ etmişlerdir. İsyanın ardından kurulan mahkemeler alelacele karar verip infaz etmiştir. İsyanı İttihatçıların ve Almanya’nın tertiplediği zannedilmektedir. Ancak şurası bir gerçek ki İngiltere de isyanın ardındaki başlıca aktörlerdendir. Nitekim İttihatçılar arasında Germanofil ve Anglofil olmak üzere Alman ve İngiliz taraftarı iki muhalif cereyan vardı. Partinin Germanofillerin eline geçmesi üzerine İngiltere iktidarı kendi muhipleri eline verebilmek için bu isyanı tertiplemiştir. Nitekim Prens Sabahaddin, Derviş Vahdetî, Mizancı Murad Anglofil temsilcileri idi. İsyan muvaffak olsaydı, İngiltere kendi politikasına taraftar adem-i merkeziyetçi bir meşrutî idare kurmayı düşünüyordu. Böyle olsaydı, Osmanlı Devleti Birinci Cihan Harbi’nde İngiltere tarafında yer alır veya hiç girmezdi. Bu da tarihin seyrini değiştirirdi.
Ülkedeki İttihatçı muhalifleri de isyanı destekledi. Ancak isyan en çok İttihatçılara yaradı. Bu vesileyle ipleri iyice ellerine aldılar. Muhaliflerini de tehdit, sürgün, hatta ölüm ile kolayca sindirdiler. Sultan Hamid’in tahttan indirilmesi ile dünya Müslümanları güçlü bir hâmiden mahrum kaldılar. Bu da İslâm dünyasında geniş bir sömürge imparatorluğu kuran İngiltere, Fransa ve Rusya’ya rahat bir nefes aldırdı. Sultan Hamid’in bir yandan dünyanın süper güçleri, öte yandan Balkan devletleri, beri taraftan da imparatorluk içindeki halklar arasında kurduğu dengeler altüst oldu. Bu kargaşa bugün bile çözülememiştir.
31 Mart Vak’ası’nın hemen ardından Kanun-ı Esasî’de mühim değişiklikler yapılarak Osmanlı Devleti’nin rejimi tam manasıyla demokratik monarşi
hâline getirildi. Padişahın bütün salâhiyetleri elinden alındı. Kısa bir zaman sonra İttihatçılar demokrasiyi askıya alıp kendi diktatörlüklerini kurdular. Böylece Saray’ın istibdadına dayanamayanlar, çok daha ağırına maruz kaldılar. Memleket, peş peşe savaşlar ve toprak kayıpları ile büyük bir felâkete uğradı. Sultan Hamid’in ülkede yürüttüğü bayındırlık, maarif ve sağlık hizmetleri akamete uğradı. Amansız bir partizanlık yanında, komitacılık, yani her şeyi en iyi bilmek ve fikirlerini gerekirse öldüresiye kabullendirmek iddiası hayatımıza girdi.

Ekrem Buğra Ekinci
ekrem.ekinci@tg.com.tr

39 Yorum

 1. MehmetCan MehmetCan 15 Kasım 2010

  Ellerine sağlık, çok doyurucu ve bilgilendirici bir yazı olmuş.

 2. mazhar mazhar 13 Mayıs 2011

  abdülhamidi anlamadan günümüzün sorunlarını çözemeyiz.. o ne büyük bi ulu hakandır ki günümüzdeki sıkıntıları taa o zamandan köktençözüyordu, allah ondan razı olsun…

 3. ugur şen ugur şen 14 Haziran 2011

  Allah ulu hakanımızdan razı olsun. onu bize yanlış tanıtanlar ettiklerini çeksinler inşallah.

  • Sultan Murad Sultan Murad 14 Kasım 2011

   AMİN

 4. Boşnak Boşnak 20 Ağustos 2011

  Nerdesin şevketlim, sultan hamid han?

  Feryâdım varır mı bârigâhına?

  Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,

  Şu nankör milletin bak günâhına.

  *

  Târihler ismini andığı zaman,

  Sana hak verecek, ey koca sultan;

  Bizdik utanmadan iftira atan,

  Asrın en siyâsî padişâhına.

  *

  “Pâdişah hem zâlim, hem deli’ dedik,

  İhtilâle kıyam etmeli dedik;

  Şeytan ne dediyse, biz ‘belî’ dedik;

  Çalıştık fitnenin intibahına.

  *

  Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,

  Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.

  Sade deli değil, edepsizmişiz.

  Tükürdük atalar kıblegâhına.

  *

  Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena,

  Bir sürü türedi, girdi meydana.

  Nerden çıktı bunca veled-i zinâ?

  Yuh olsun bunların ham ervâhına!

  *

  Bunlar halkı didik didik ettiler,

  Katliâma kadar sürüp gittiler.

  Saçak öpmeyenler, secde ettiler.

  Bir adi yarbayın pis külâhına.

  *

  Milliyet dâvâsı fıska büründü,

  Ridâ-yı diyânet yerde süründü,

  Türkün ruhu zorla âsi göründü,

  Hem peygamberine, hem Allâh’ına.

 5. yusuf çapan yusuf çapan 23 Ağustos 2011

  SIKILSIN —

  Sen çalış; olmazsa âlem sıkılsın!
  Yardıma koşmayan kalem sıkılsın!

  Kanatlan üveykim hele kanatlan!
  Sana yol vermeyen mekân sıkılsın!

  Akıncımız akıp gitti dönmedi,
  Gitmeyip yerinde seken sıkılsın!

  Koca umran taş taş olup devrildi.
  Bu ülkeden gelip geçen sıkılsın!

  Mîmârlar çekilip gittiler çoktan,
  Çıraklık bilmeyen kullar sıkılsın!

  Var olup boy attı (bâtıl) bir yoktan,
  Hakk’ı söylemeyen diller sıkılsın!

  Ey canını fedâya and içmiş baş!
  Sen çek git yoluna, kalan sıkılsın!

  M. Fethullah Gülen

  –UTANSIN–

  Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
  Hedefe varmayan mızrak utansın!

  Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!
  Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

  Eski çınar şimdi noel ağacı;
  Dallarda iğreti yaprak utansın!

  Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
  Onu sürdürmeyen çırak utansın!

  Ölümden ilerde varış dediğin,
  Geride ne varsa bırak utansın!

  Ey binbir tanede solmayan tek renk;
  Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın!

  Necip Fazıl KISAKÜREK

 6. suvari suvari 03 Eylül 2011

  abdulhamit tahttan indirilmeyip padisahlıgına devam etseydi asıl su anda biz sömürge olmustuk, padisahları tahttan indirenler sayesinde milli mücadelesinin kıvılcımları oluştu.siz araplara güvenen halife müslümancılık veya gelenekten beslenen osmanlıcılıkla o donemde bi yere varamazdınız.

  • Yönetim Yönetim Yazar | 04 Eylül 2011

   Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesi ile milli mücadeleyi aynı zaman diliminde olan şeyler olarak mı biliyorsunuz acaba?
   Abdülhamid Han’ın yetiştirdiği ve milli mücadelede büyük bir kısmı şehid olan nesilden haberdar mısınız peki?

  • goran tetova goran tetova 09 Haziran 2013

   ne türlü bir ruh rahatsızlığı içindesiniz siz ki böyle konusacak kadar kısır durumdasınız.sadece anadolunun kurtulusumuydu amaç.hani türk ülkesi olan balkanlar ne oldu,nerde istiklal savaşını veren millet.balkanlar türk ülkesi değilmiydi türk milleti için a kısır beyinli zat.

  • kasım kasım 23 Temmuz 2013

   suvari;
   milyonlarca km topragı abdulhamidmi kaybetti, trilyon dolarlık petrolu abdulhamidmi kaybetti, milyonlarca askerin sivilin olumunden abdulhamidmi sorumlu,
   o tahttan indirilmeseydi savaşa girmez yada en son giren devlet olurdu osmanlı, amerika 2 savaşada en son girdi en kazançlı olarak çıktı,
   osmanlı da benzer şekilde ya hiç girmez yada duşmanlar yorgun bitme durumundayken girerdi kazançlı çıkardı,

   olayın uzerinden 100 yıl geçmiş neler kaybettigimiz ortada sen daha hala ittihatçıları savunuyorsun.

   • selime selime 05 Eylül 2013

    Sayın Kasım bey bir aralar Atatürk’de bu örgütün bir üyesiydi ama daha sonra bu örgütü bıraktı .Örgütü bırakma sebebi Abdulhamitin tahttan indirilmesimiydi?Bu konu hakkında bilginiz var mı?

    • KASIM KASIM 13 Eylül 2013

     ataturkun orguutu bırakma sebebi hakkında net bilgi yok zaten onun hakkında arşivlerde full kapalı ama şu varki , ataturk, milletin gucunun imparatorlugu kurtarmaya yetmeyecegını anlayıp sadece anadoluyu kurtarmaya çalıştı, başka da çare kalmamıştı…

    • KASIM KASIM 13 Eylül 2013

     bir de şu var ki, o ittihatçıların ahmak oldugunu bırak ataturk sıradan bırı bile anlayabilir, abdulhamid gibi buyuk bir adamı indirenlerden hayır gelmeyecegini herkes anlardı bi tek o yavşaklar anlamadı abdulhamıdı.

    • hudayı hudayı 12 Şubat 2016

     patişahı tahtan indirenlerin başındada atatürk vardıosmanlıyı yıkanların başındada atatrk ve jon türk gecinen yahudı ermeni arnavut olan hayinler vardı hala o hayinlerden 2016 da bile var abdülhamit iyi bir padişah ve halifeydi allah gani gani rahmet eylesin ama atatürke demem aynısını

  • kasım kasım 23 Temmuz 2013

   suvari bu arada , sarıkamışta 90 bin askerin olumunden sorumlu ittihatçılar hakkında ne diyeceksin acaba???
   akıl var mantık var,

   madem kışın harekat duzenleyecek imkanın yok , sana saldıran da yok bari savaşa ekimde degil mayısta gir , hiç olmazsa bir nebze fayda saglarsın,
   elin rusu ingilizi herturlu kış koşuluna uyumlu imkanı var senin yok…

   kaldıki rusyanın sivastopoluna 2 gemiyle saldırmak ne gaflettir, ruslar navarinde çeşmede sinopta bizim tum donanmayı yaktı, zerre aklı olan adam bari saldırıcaksın , adamların tum donanmasını yok edecek şekilde saldır, 2 tane midilli yavuz gemisi yollayıp iki atış yap bakalım rusya ne dicek , baklavamı gondercek sana? bari tamamen adamların donanmalarını yakta bi faydası olsun.

  • Hüseyin Hüseyin 13 Şubat 2016

   Onun icinmi 90 yıldır sömürülüyoruz

 7. musul musul 06 Eylül 2011

  2.abdülhamit in tahtan indirilmesiyle bizler milli mücadeleyi erken başlatma zorunluluğunda kalmışız.eğer ömrü yettiğince tahta kalabilseydi şuanki sınırlarımız biraz daha geniş olabilirdi.abdülhamitin indirilmesi çöküşü hızlandırmış ve o koca devletten şu anki bir avuç toprak ve birçok sorun kalmıştır.

 8. Canan Canan 30 Ekim 2011

  Olaylar aslında o kadar birbiri içerisine giriyor ki o zamanlarda yaşanan entrikalari alın yüz ile çarpın işte günümüz türkiyesinde yaşanan entrikalar hakkında biraz bilgi sahibi olabilirsiniz. Üzüldüğüm tek nokta şu; Bir atatürkçü olarak Abdülhamitı atatürkten daha çok sevip sayarım sevmemin sebebide ittihatcilara,ıngilizlere ve yahudilerin karşısında olmasıydı. Atatürke baktığımızda ittihatciların içinden geliyordu eli böğründe pozlarıyla mason localarina üye olduğu kuşkusunu artırıyordu. Ama bir bağlantı mutlaka var diyorum. Abdülhamit ile Mustafa Kemal arasında mutlaka bir gizli görüşme yapıldı kanısındayım. Belkide bu yüzden Atatürk masonlar tarafından zehirlendi. Abdülhamit ve Atatürk büyük insanlardı. Tek anlayamadığım şu ; bugün pensilvanyadan ülkeyi yönetenlerin yahudilerden cesaret madalyası alanların nasıl oluyorda Abdülhamite hayranlık besliyorlar çözebilmiş değilim. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür bu nasıl bir geniş mezhepliliktir anlayabilmiş değilim. Siz degilmisiniz Şeyh sait ayaklanmasını 31 mart ayaklanmasını çıkaran ? Siz degilmisiniz abdülhamitı tahttan indirenler ??

  • Yönetim Yönetim Yazar | 30 Ekim 2011

   Anlaşamadığımız nokta şu, bizi çelişki içinde olduklarını iddia ettiğiniz insanlarla hangi selahiyetle ve neye dayanarak bir ediyorsunuz?

   Farkındaysanız işin siyaset kısmına zerre girmiyorum, kaldı ki bizim elimizden siyaset ile ilgili çıkmış herhangi bir kelime yokken bizi hangi hakla yaftalıyorsunuz? Bu müfterilik değil de nedir?

  • ramazan ramazan 06 Kasım 2012

   selamlar. yazınızı çok beğendim.sizce Atatürk ile Abdülhamit
   gerçekten o dönemde görüşmüşler midir.

  • LOKMAN LOKMAN 21 Ekim 2013

   canan sen atatürküde anlayamamışsın zaten bu durumda bile kurduğun senaryoyla atatürkü akladınya yuh diyorum.atatürk 1910 a kadar sıradan bi subayken gittin abdülhamitle görüştürdün ne diyeyim.atatürk bir ittihatçıydı hepte öyle oldu yani bu ülkenin sömürge ülkesi olmasına neden oldu noktaaaaaaaa…

 9. seyfül kati seyfül kati 12 Kasım 2011

  s a ^^ bazı ^^ arkadaşlarımız tahttan indirilmesi iyi olmuş gibisine getirmeye çalışıyor.milli mücadeleden bahsediyor.şimdi şunları iyi bilelim o zaman.

  1-) elin gavuru tank topla yenemedikleri ülkeleri iç karışıklık çıkararak bölmeye çalıştılar ki buların %100 ün de başarılı oldular.ingilizler arabistandaki aşiretlere ne dediler kısa geçelim buralar sizin alın size silah para neyse, fransızlarda bizleri oyalıyorlardı o sıra.abdülhamid han osmanlı topraklarına saldırı olursa vakit kaybı olmadan destek verebilmek için tren yolu döşetti her tarafa. ingilizler abdülhamid hanın medineye kadar döşettirmiş olduğu tren raylarını osmanlı buralara gelmesin diye ne vaadiyle söktürdü 1 kg demir getirene 1 kg altın.böylelikle araplar yani müslümanlar diğer müslüman kardeşinin gelmemesi için kendi elleriyle elin gavurunun işini yaptı.

 10. seyfül kati seyfül kati 12 Kasım 2011

  2-)abdülhamid han elin yahudisine parayla toprak satmam dedi.aynı adamlar seni beni kullanarak ne yaptı devlet kurdu.bizim ittihatçılar sağolsun.şimdi filistinde ölen din kardeşlerimizin haddi hesabı yok.

  3-)padişahı takmayan başına buyruk paşalar yüzünden sarıkamışta tek kurşun sıkmadan 90 bin askerimiz şehit oldu.enver paşa sağolsun.

  4-)şimdi bu zamanda bile herkesin alim ve büyük şahsiyet olduklarına herkesin ittifak ettiği elmalılı hamdi yazır, saidi nursi,ahmet vehbi efendi,mehmet akif ersoy gibi alimler sonunda büyük pişmanlık duymalarına rağmen ittihatçıların safında yer aldı

  5-)talat paşa enver paşa gibi başı çekenlerin bazıları bizzat abdülhamid hanın yanına giderek kendisini tahttan indirdiklerine pişmam oldukları söylediler.

 11. seyfül kati seyfül kati 12 Kasım 2011

  beşiktaştaki yıldız teknik üniversitesinin karşısında bulunan yıldız camiinde namaz çıkışı bombalı saldırı düzenlerek adbülhamid hanı öldürmek isteyen ermeniler ve diğer gavur devletler emellerine ulaşamadılar ama içimizden destekleri adamları kullanarak bunu başardılar ve abdülhamid hanı tahttan indirdiler.

  şimdi diyor ki bazıları milli mücadele diye evet bizim milli mücadelemiz filistinde başlamalıydı ırakta başlamalıydı balkanlarda başlamalıydı çünkü sınırlarımız oralardan başlıyordu.kim bilir belkide içimizdeki ittihatçılar olmasaydı bugün atina türkiyenin 83 ncü vilayeti olabilirdi

 12. ertuğrul ertuğrul 26 Kasım 2011

  seyfül kati arkadaşımız çok açık ve net anlatmış herşeyi,ellerine sağlık kardeşim keşke şimdiki ittihatçılarda anlasa bunlarıda şu devlet bir daha parçalanmasa.

  • mehmet gülleb mehmet gülleb 01 Temmuz 2012

   Onların anlaması için ALLAHA İman etmeleri Gerekmezmi Ebucehilin Soyu bu Şekilde Kendi Yapyıkları Haklı Görerek Yaşadılar Rabbimiz bizleride Gaflet Uykusundan Uyandırsın.

   • Sercan Sercan 26 Temmuz 2014

    Amin…

 13. selman selman 09 Şubat 2012

  ABDÜLHAMİDE USTAZI SELAHUDDİN İBNİ MEVLANA SİRACÜDDİN H.Z.(K.s) HAREKET ORDUSU DAHA GELMEDEN SANA DOĞRU GELEN HAREKET ORDUSUNU ENGELLEME DECCAL GELDİ TAHTAN ÇIK DEYİP ZALİKE TAGDİRUL AZİZİL ALİM AYETİNİ OKUMUŞ.VE USTAZI TAHTAN İNMESİNİ DEMİŞTİR. HATTA VE HATTA ABDÜLHAMİD HİÇ KİMSE BİLMEDEN MEMLEKET İÇİN KENDİ PARASIYLA BİZZAT KENDİ ELİYLE KURBAN KESİYORMUŞ GÜNLÜK OLARAK USTAZI KURBAN KESMEYİDE BIRAK DEMİŞTİR.İYİ DUYDUNUZ DECCAL GELDİĞİ İÇİN İNDİ.TARİHE İYİ BAKIN ALLAH DİYEN HEP ASILMIŞ KESİLMİŞ.

 14. selman selman 09 Şubat 2012

  HATTA ABDÜLHAMİDİN RUHANİYETİN İSTİMDAT ADLI ŞİİRDE “DECCALA DİL ÇALAN BÖYLE MİLLETİN BUNDAN BAŞKA ÇARE YOK İSLAHINA “DİYOR.ALLAH DİYENLERİN ASILMASI İÇİNDE AYNI ŞİİRDE ŞU SÖZLER VAR” BUNLAR HALKI DİDİK DİDİK ETTİLER KATLİAMA KADAR SÜRÜP GİTTİLER” VE” LANETLE ANILAN CEBABİRENIN” . CEBABİR ZORLAYAN DEMEK.YALNIZ YUKARIDAKİ ŞİİRİN BAZI TARAFLARI KESİK YOK VE BAZI KELİMELERİDE YANLIŞ.Bir adi yarbayın pis külâhına. BU DEĞİLDE BİR ASİ ZABİTİN PİSS KÜTAHINA OLUCAK.

 15. Mükerrem YILMAZ Mükerrem YILMAZ 17 Mart 2012

  Fazla araştırmaya gerek yok. Ulu Hakan’ı tahttan indiren fotoğrafta yedi kollu şamdanla temsil olan yahudidir. yahudinin kurduğu düzeni yıkmak bize Abdülhamit Han’ın intikamı için görevdir. selametle…

 16. TÜRKMEN TÜRKMEN 24 Mart 2012

  ALLAH BU MEMLEKETE ABDÜLHAMİT HANIMIZ GİBİ DÜŞÜNEN NESİLLER YETİŞMEYİ NASİP ETSİN İNŞ O İNANILMAZ BİR YETENEK İNANILMAZ BİR ZEKA İDİ ALLAH RAHMET EYLESİN.

 17. mehmet tuna mehmet tuna 10 Nisan 2012

  2 .Abdülhamid ne kadar başarısız kabul edersek edelim hain değildi ozaman devletin ömrünü uzatma hesabına baskı uyguladı ve o baskı o günler için gerekliydi ve şimdiki gibi yahudilere düşman gözüküp onların menfaatlarını korumadı ömrünün sonuna kadar yahudilere toprak satmadı. iki yüzlü hareket etmedi devletin imkanlarını şimdiki kimi yandaşlarına peşkeş çekmedi yabancılara toprak satmadı samimi müslümandı ve Allah korkusu vardı nur içinde yat ey ulu hakan .

 18. tarık onur tarık onur 09 Ekim 2012

  31 mart vak’ası ittihatçılar tarafından çıkartılmıştır. Sonuç olarak; selanik gibi o zamanlar nüfusunun yarısı yahudi olan ve bu ülkenin başının belası sebatay cemaatinin ana merkezi olduğunu düşünürsek; bununla birlikte ittihat ve terrakki’nin kuruluş yerinin selanik olması, isyanı sözde bastıran selimiye de ki anadolu dan gelmiş safkan türk çocuklarını öldüren ayyaş ve serseri harekat ordusunun kuruluş ve çıkış noktası olduğunu bilirsek Bu millet üzerinde oynanan sinsice planları biraz olsun anlayabiliriz.Yüzyıllarca dışarıdan bize yapamadıklarını
  içimize soktukları kanı bozuk münafık insanlarla yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Bugün namaz kılmayı bile gerici ve yobaz faaliyet olarak gören bir insan, nasıl müslümanım diyerek bizi kandırıyor ve baskı yapacak kadar cesaret ediyor anlamak zor değil. Çünkü biz gafletteyiz. BU NE OLDUĞU BELİRSİZLER’İN KARŞISINDA DİMDİK İMANLA DURMAK LAZIM KARDEŞLER.

  BİR KELİME ÖĞRENİN VE ÖĞRETİN İNŞAALLAH..

 19. kazım kazım 12 Mayıs 2013

  allah rahet eylesin ulu hakana bir sözünde diyokor ki ulu hakan “büyük devletlerin birbirine düşmesini bekledim, büyük devletlet birbirine düştüler ama ben de patişahlıktan düştüm” demiştir. Ünlü birisi diyor ki dünyadaki zekaların % 98 abdülhamitte yüzde 1 bende geriside diğer insanlar da diyor. bu sözün üzerine diyecek bir şey yok artık. Akıllı insanlar gerçeği görür. Patişahların içinde çoook sevdiğim patişahlardan birisidir. Yüce mevlam gani gani rahmet etsin ona.

 20. KASIM KASIM 13 Eylül 2013

  koca devleti 5-10 kişilik ittihatçı ahmak kadrosu yıktı…
  bu anlayış yıl 2013 oldu hala devam ediyor…

  menderese yapılan darbe, 70 darbesi, 80 darbesi, 28 şubat post modern darbesi , balyoz ay ışıgı planları, 27 nisan muhtırası,

  Allahtan bizle savaşmak isteyen dış guç yok bu darbeler olurken…

  osmanlıyı padişahlar degil, darbeciler yıktı,
  bunların yaptıgını ingiliz rus fransız yapamazdı, onlar bile bu ittihatçılar kadar kötü olamazdı…
  kimisi diyor ama bunlar iyi niyetliydi,
  asıl ahmak dosttan korkmalısın akıllı düşman ahmak dost kadar zarar veremez.

 21. KASIM KASIM 13 Eylül 2013

  sen geçmişi bi yana bırak, şimdi git sor içimizdeki ittihatçılar hala aynısını duşunuyor, abdulhamidin tahttan indirilmesini dogru buluyor,
  adama dıyorsun bak trilyon dolarlık petrol, milyonlarca km2 toprak, milyonlarca insan bu ittihatçılar yuzunden gitti , adam istifini bozmuyor, bu ittihatçıların zihniyeti hala var binlercesi var…
  sokakta dolaşıyorlar, senle çay içiyorlar, konuşuyorlar , senle aynı dili konuşuyor ustelik, bide soydaşın ustelik,
  ama eline fırsat geçince seni dilim dilim dogramaktan devletine darbe yapmaktan geri kalmazlar bu da ayrı bi konu.

 22. İsmail bey İsmail bey 11 Haziran 2016

  Abdulhamit han hz.: Ben deccali iki defa gordum. Birincisi mana aleminde topal bir esege binmis hizir as.ipinden tutmus goturuyor. Deccala niye yardim ediyorsun dedigimde “isini bir an once gorsun ve gitsin diye”.demis.ikincisinde ise seriat isteriz diye kapima dayanan askerin arasinda gordum. Buyurmus v.alem

 23. Khaled Alikhan Khaled Alikhan 23 Haziran 2016

  Yıllarca okullarda bize hep kötü tanıtmışlar ecdadımızı.
  Daha 2.sınıftayken cennet mekan ulu hakan sultan Abdülhamid’i çok yanlış tanımışım.Doğrusu tanıttılar.
  Asrın gelmiş geçmiş en siyasi en zeki en cesur padişahına ve islam halifesine bunu reva görenler Allahın cehenneminde cayır cayır yansinlar….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir