Sahte Osmanlılar…

7777

Türkiye gazetesi yazarı Ekrem Buğra Ekinci,  ismini ve gücünü kullanarak başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde kendisini varis olarak tanıtanların dolandırıcılık yaptığı kimilerin ise devlet kurduğunu yazdı.

İŞTE TÜRKİYE GAZETESİ’NDEN EKREM BUĞRA EKİNCİ’NİN SAHTE OSMANLILAR BAŞLIKLI O YAZISI

ların, İslâm indeki parlak rolünü ve itibarını gören bazıları, kendilerini hânedana nisbet iddiasında bulunmuşlardır. Bu iddiaları ile çok safdilleri de kandırmaya muvaffak olmuşlardır. Böylesine, Romanov, Habsburg gibi hânedanlarında da rastlanır.

Ankara Savaşı sonrasında Emir Timur’un Semerkant’a rehine olarak götürdüğü Şehzâde Mustafa olduğu iddiasıyla 1419’da Rumeli’de birisi ayaklandı. Uzun süren mücadelelerden sonra yenilip asılan bu şahıs, Osmanlı hükûmetince ‘düzmece’ kabul edildi. Düzmece olmadığına inananlar da vardır.

88888888

TÜRK KORKUSUNA KARŞI SAHTE VARİSLERİ KULLANDILAR

Türk korkusunu bertaraf etmek için kullanılan vasıtalardan biri de sahte taht vârisleri olmuştur. Bilhassa XVII. asırda bunlardan boldur. Sultan II. Murad’ın oğlu olduğu iddia edilen Bâyezid, Calixtus Ottomanus adıyla Papa tarafından vaftiz edilmiş; Alman İmparatoru III. Friedrich’in maiyetinde gezmiş; kendisine şato verilmiş; 1496’da ölmüştür. Hakkında romanlar yazılmıştır. 1615’lerde Sultan III. Mehmed’in büyük oğlu olduğunu iddia eden Yahya adında bir Rum, Avrupa saraylarını dolaşmıştır. Sultan II. Osman’ın Ahmed adındaki şehzâdesi olduğunu iddia eden biri (1620-1706), Papa IX. Clementus tarafından vaftiz edilmiş; soyu Osmani adıyla Malta’da bugüne kadar gelmiştir. Halbuki Sultan II. Osman’ın yegâne oğlu Ömer ve Mustafa bebekken ölmüştür. Bir de Padre Ottomano adıyla padişahın oğlu olduğu iddia edilen bir genç vardır. Hacca giderken gemisi Venediklilerin eline düşen harem ağasının câriyesinin çocuğudur. Yıllarca Avrupa’da dolaştırılarak Fransa tarafından 1660’da Osmanlı tahtının vârisi ilan edilmiş; Venedik Harbi vesilesiyle Osmanlılara karşı kullanılan bu zavallı genç nihayet manastıra kapanarak Malta’da veremden ölmüştür.

999999

Ahmed Nadir adında Polonya muhtedisi bir Rus ajanı; Sultan IV. Mustafa’nın oğlu olduğu iddiasıyla dünyayı dolaşmış; 12 lisan konuşan bu genç, Mısır’da yaverliğe getirilmiş; sonra (vazifesi bitmiş olacak ki) birdenbire kaybolmuştur. Bu sefer Lazar Brancovan adıyla Romanya’da ortaya çıkmış; Brancovan hânedanının vârisi olduğunu iddia ve sahte vesikalar ibraz etmişse de, kabul görmemiştir.

VARİS KAÇIRARAK DEVLET KURULDUĞU BİLE İDDİA EDİLİYOR

Bir Akkoyunlu tarihindeki bilgilere istinâden Sultan II. Murad’ın, Şehzâde Yusuf adında bir oğlu olduğu; Sultan Fatih tahta çıkınca Tebriz’e kaçırıldığı; buradan da Hindistan’a geçerek Âdilşahlar devletini kurduğu ve Osmanlı soyundan geldiği iddiasında bulunduğu söylenir.

7777

Cem Sultan soyundan geldiğini iddia edenler Avrupa’da hâlâ mevcuttur. Maltalı arkeolog George Alexander Said-Zammit, Cem Sultan’ın 17. kuşaktan torunu olduğu iddiasındadır. Güya Cem Sultan’ın Rodos’ta kalan oğlu Murad şövalyeler tarafından vaftiz edilerek Pierre adını almış; Maria Concetta Doria adında bir İtalyanla evlenmiş. Papa tarafından prens yapılmış. Oğlu Cem ise Nicola Saytus adıyla Malta’da yaşamış; 1536’da ölmüş. Halbuki Rodos fethedilince (1522), Cem Sultan’ın oğlu Murad ve torunu Cem olduğu iddia edilen iki şahıs, padişahın emriyle idam edilmişti. Zammit, o zamanki hânedan reisi Osman Ertuğrul Efendi’ye bir mektup yazarak bulduğu vesikaları ibraz etmiş; Osman Efendi, ‘Sizi bir Osmanlı şehzâdesi olarak kabul edemem. Siz artık Papalık Prensi sayılırsınız’ cevabını vermiştir.

BAŞINA FES GEÇİRİP KENDİSİNİ PADİŞAH İLAN ETMİŞ

1937’de İskenderiye’de Salâhaddin adında biri, Sultan Hamid’in oğlu olduğu iddiasıyla, bazılarını dolandırmaya çalışmış; hükümetçe hapsedilmişti. Bu sahtekârlardan biri, 50 senedir Amerika’da yaşayan Nadine Dowson Arabyan (1943) adında bir Ermeni kadınıdır. Babasının, Sultan Hamid’in İran prensesinden doğan oğlu olduğunu iddia eder. Başına fes geçirip kendisini IV. Selim adıyla padişah ilan eden bu adam, İskenderiye’de hânedanın da doktorluğunu yapan bir Fransız’ın üvey oğludur. 1991’de ölmüş; yerine torunu Nubar’ı bırakmıştır. Operet librettosuna benzeyen bu trajikomik maceranın vesikası, oyuncularının beyanlarıdır. Anlatılanların her kelimesi uydurmadır.

Gazeteci İsmet Bozdağ, son zamanlarında evlenip birkaç sene evli kaldığı karısı Hanzade Ulusoy’un Sultan Hamid’in torunu olduğunu iddia etmiştir. Karısının ölümünden 2 sene sonra ortaya attığı bu iddiaya şaşılmaz. Zira daha evvel de Sultan Hamid’in hatıraları diye iki uydurma kitap neşretmiştir. Kanada’da modellik yapan ve Prens Konstantin adını kullanan bir genç de, Sultan IV. Mustafa’nın soyundan geldiği iddiasındadır. Bu da uydurmadır.

1

OSMANLI HANEDANI VAKFI BUNLARLA MÜCADELE İÇİN KURULDU.

Vaktiyle Paris’te Prens Salih adıyla hânedan mensubu olduğunu iddia eden; bu sıfatla Papa, Chirac, Ürdün ve Fas meliki gibi devlet adamlarına mektup yazarak çoğunu 25 biner frank dolandırmaya kalkan bir sahtekâr vardı.

Bu adam, Fransa’daki hânedan mensupları tarafından tesirsiz hâle getirildi. Büyükada’da oturan Nesrin adında meczup bir kadın, kendisini Neslişah Sultan diye tanıtarak çeşitli cemiyetlere girip çıkmaktadır. Hânedan mensupları, bu gibi sahtekârlara engel olmak maksadıyla, merkezi Paris’te bulunan Osmanlı Hânedanı Vakfı’nı (Maison d’Ottoman) kurmuşlar ve bir de şecere neşretmişlerdir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.