"> Ulu Hakan, Sultan II.Abdulhamid Han Hz'ni Anlatan 7 Beyit | İkinci Abdülhamid Han Adına Yapılmış İlk ve Tek Türk Sitesi

Ulu Hakan, Sultan II.Abdulhamid Han Hz’ni Anlatan 7 Beyit

4-24

 

Hem hayatında hem vefatından sonra Sultan II.Abdulhamid Han Hz. hakkında karalama kampanyaları ve iftiralar hiç eksik olmadı. Fakat onun eşine az rastlanır bir devlet adamı ve Osmanlı tarihi için ne kadar önemli olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya çıkmaya başlamıştır. Sultana layık olduğu değeri verenlerden birisi de eserleriyle Osmanlı’nın son döneminde yaşamış önemli fikir ve ilim adamı Ali Emiri Efendi’dir. Divan’ında yer alan kasidelerde ve Levâmiu’l-Hamîdiye isimli müstakil eserinde Sultan Abdulhamid’i medhederek düşmanlarına karşı adeta onu müdafaa yoluna girişmiştir. İşte onun kaleminden Abdulhamid Han’ı anlatan 7 beyit sizlerle…

1. Ol şehenşâhdır nizâm-ı kâ’inâtın melce’i

    Bir elinde sulh-ı âlem bir elinde kâr-zâr

Emiri Efendi, sultana “şehenşâh” şeklinde seslenerek onun; “bir elinde dünya barışı, bir elinde savaş ile kâinat düzeninin kurtuluş kaynağı” olduğunu söyler ve barışsever yönüne dikkat çeker…

2. O şâhenşeh ki fart-ı himmeti siyyân ü yeksândır

     Fakîr ü ağniyâya bî-kes ü eytâm ü sıbyâna

Sultanın medhiyelerde zikredilen vasıflarından birisi de ayrımcılık yapmayıp herkese eşit davranmasıdır. Nitekim Emiri Efendi, onun aşırı derece yardımsever olduğunu ve bu yardımseverliğinin toplumun her kesimine yansıdığını belirtir…

 

3. Zıll-ı Hudâ halîfe-i Mahbûb-ı Kibriyâ

    Şâhân-ı dehre dergehidir kıble-i niyâz

Emiri Efendi Sultan Abdülhamid’in Allah’ın gölgesi olduğunu tekrarlayarak onun Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) halifesi olduğunu belirtir…

 

4. O şâhenşeh ki fart-ı himmeti siyyân ü yeksândır

     Fakîr ü ağniyâya bî-kes ü eytâm ü sıbyâna

Sultanın medhiyelerde zikredilen vasıflarından birisi de ayrımcılık yapmayıp herkese eşit davranmasıdır. Nitekim Emiri Efendi, onun aşırı derece yardımsever olduğunu ve bu yardımseverliğinin toplumun her kesimine yansıdığını belirtir…

 

5. Bu gelen taht üstüne adl ü kerem sultânıdır

    Kalmaz artık sîne-i milletde ahzân ü hümûm

Bir manzumesinde de tahta çıkan padişahın adalet ve cömertlik sultanı olduğunu; onun sayesinde milletin gam, tasa ve hüzün çekmeyeceğini belirtirken “cömertlerin göz bebeği” ifadesini kullanır…

 

6. Vefâ-yı Hazret-i Sıddîk ve adl-i Hazret-i Fârûk

     Hayâ-yı Hazret-i Osmân, sehâ-yı Hazret-i Hayder

Sultan Abdülhamid; vefada Hz. Ebubekir’e, adâlette Hz. Ömer’e, hayâda Hz. Osman’a, şecaatte ise Hz. Ali’ye (radıyallahü anhüm) benzer…

 

7. Âyet-i “Ve’l-kâzımîne’l-ğayza ve’l-âfîn” ile

    Hasletin tezyîn eder ol pâdişâh-ı nükte-dân

 Bir manzumede de, “O müttakîler ki, bollukta ve darlıkta infak ederler ve kızdıklarında öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affedicidirler, Allah da muhsinleri sever.” (Âl-i İmran, 134) meâlindeki âyet-i kerîmeden iktibas yapılarak; onun öfkesini dizginlemesine, affediciliğine ve yoksullara karşı yardımsever kişiliğine değinilir…

 

Vesselâm…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki kutucuğa uygun rakamı yazınız (Sayı İle) *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.