mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir

Hilafet ve Osmanlı – II. bölüm

şehzade

Allah’ın selamı üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim geçen hafta başladığımız hilafet ve Osmanlı mevzuuna devam ediyoruz.
“Vatanı namus bilerek hayatlarının baharında vatan toprağının sinesine uğurladığımız yiğitler! Bizler vatansız kalmayalım, zillete düşmeyelim diye şehidlik mertebesine yükseldiniz. Allah hepinizden razı olsun. İslam ümmetinin son ümidi olan bu aziz vatanı ve bu necip milleti zillete düşürmek için oynanan oyunlara karşı Türk, Kürt, Çerkez bütün kardeşlerimiz uyanık olmalı ve İslam kardeşliği şuuru ile hareket etmelidir. Sağduyu ve akıl kin ve nefrete kurban edilirse bizleri bölmek isteyenlerin tuzağına düşmüş oluruz. Gün bugündür ve gün dinine, imanına, vatanına, milletine sahip çıkma günüdür. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Amin”

Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halife-i Müslimîn” ve “Halife-i Rûy-i Zemin / Yeryüzünün halifesi ” unvanlarını açıkça kullanmıştır. Ancak o zaman içinde bu tartışma konusu olmuştur. Bunun için de “İmam Kureyş’tendir” hadisi kanıt gösterilmiştir.

İslam hukukuna göre, ümmeti yönetecek olan halifenin, Kureyşli olması vasfının şartlılığı ve bu konuda gelen hadislerin bağlayıcı olup olmaması hususu, âlim ve araştırmacıları zamanımıza kadar meşgul ede gelmiştir.

Muhammed Hamidullah’da; bu hadisin bir emir değil de olacak şeyi önceden haber verme (tebşir)’den ibaret olduğu görüşündedir.

Nitekim Peygamberimiz; “Benden sonra hilafet otuz yıldır.” buyurmuşlardır. hilâfetü’n-nübüvve tatbikatının otuz yıl süreceği ve daha sonra saltanata dönüşeceğini işaret emişlerdir.

Hadiste bahsedilen ve otuz seneden sonra babadan oğula intikal etmeye başlayan hilafete, saltanat ve krallıklar hâkim olmuştur. Halifelik müddetine, Dört Halifenin ve Hz. Hasan’ın altı aylık hilafeti dâhildir.

Bir diğer hadis-i şerifte ise; “Nübüvvet içinizde Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olacaktır. Bu da Allah’ın dilediği kadar devam eder; ardından Allah onu da –dilediği zaman- ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı bir saltanat olur. O da Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır. Daha sonra ceberut bir saltanat olur; o da Allah’ın dilediği kadar devam eder, ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olur.” Hadisinde bu konu açıklığa kavuşturulmuştur.

Bu hadiste Sevgili Efendimiz Nübüvvet sisteminde HuIefâi Raşidin dönemini sırıcı bir halifelik, olarak Emevilerin halifeliğini ceberut bir halifelik buyurarak Abbasilerin halifeliğini işaret etmiştir. Ancak ne kadar enteresandır ki Abbasoğullarından sonra ise halifeliği “nübüvvet sisteminde bir hilafet” olarak tarif ve tebşir buyurmuştur. Nübüvvet sisteminde bir hilafet, “otuz yıllık” hilafetin yani Raşid halifelerin yolunu izleyenlerin hilafetidir. Bu yoldan uzaklaşanların Hz. Muhammed’in tasdik ettiği hilafete layık olmadıkları da muhakkaktır.

Veda Hutbesi’nde
“Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O’ndan en çok korkanınızdır.” Buyuran bir peygamberin yolundan gidenlerin hilafetin sadece belli bir kavme ait olduğunu iddia etmek doğru olmasa gerekir.

Bu konuda fetva verenler de Hz. Hüseyin’i şehid eden Yezid’i ve Ehl-i Beyt’in hakiki imamlarını şehid eden Emevi ve Abbasi halifelerini Kureyştendir diyerek meşru halife olarak görmekte ancak din-i İslam için mücadele eden Osmanlı halifelerini gayr-i meşru olarak tarif etmektedirler.

Osmanlılar kimlerdir? Peygamberimizin Konstaniyye’nin fatihine söylediği“ O ne güzel komutan ve Onun askerleri ne güzel askerlerdir” övgüsüne mazhar olan bir neslin evlatlarıdır. Peygamberin övdüğü bir soyu hâşâ gayr-i meşruluk ile suçlamak ne kadar doğrudur?

Osmanlı Sultanları Peygamberin övgüsüne mazhar olmak için İstanbul’u defalarca kuşatmış ve nihayet fethetmiş, dünyada Hıristiyanların saldırısına uğrayan Müslümanlar nereden yardım istemişse onların yardıma koşmuş, Portekizlilerin saldırısına uğrayan Sumatra Sultanı Alaeddin’e kale, top ve gemi yapması için uzmanlar göndermiş, Kazan ve Astrahan’ı işgal eden Rus Çarı’na karşı Müslümanların kendisine müracaat etmesi üzerine Asrtahan Seferi’ni (II. Selim/1559) düzenlemiş, Orta Asya hanlıklarına ateşli silahlarla donatılmış Yeniçeri müfrezeleri yollanmış, dünya Müslümanlarının güvenli bir şekilde Hacc vazifelerini yapmaları için her türlü tedbiri almıştır.

Hacc sûresi 22/26. âyetinde;
“Bir zamanlar Kâbe’nin yerini İbrahim’e şu şekilde hazırlamıştık: Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada (kıyama) duranlar, ruku edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et,” düsturunca Beytullah’ı Mekke’yi Medine’yi tertemiz tutmuş hizmet etmiştir.

Sultan II. Abdülhamid’i ayrıca zikretmek icap eder. Peygamberimize ve Peygamberimizin sevdiklerine karşı vazifesini eksiksiz yerine getirmek için Mekke ve Medine’de sayılamayacak kadar çok tamirat, tadilat ve tezyinat yapmış, hiçbir masraftan kaçınmayarak bizzat kendi kesesinden harcama yaparak Peygamberimize, (s.a.v) Ehl-i Beyt’ine sahabe-i güzîn’e hizmeti kendisine zevk edinmiştir.

I.Ahmed’in Peygamberimizin (s.a.v) kademini (ayak izini) padişahlığının alametlerinden olan sorgucunun üzerine nakşettirmişti.

Ve birde şiir yazmıştı bununla ilgili ve şöyle terennüm ediyordu:

Nola tacım gibi başımda götürsem daim
Kadem-i nakşını ol Hazret-i Şâh-ı Rusûlün
Gül-i gülzâr-ı Nübüvvet o kadem sahibidir
Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün

Bu şiir bugün Sultanahmed Camiinde Hünkâr mahfilinin önünde çok güzel bir Ali Toy hattı ile yazılıdır.

Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden Rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Allah’a emanet olunuz.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu
10.09.2015 17:19

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki kutucuğa uygun rakamı yazınız (Sayı İle) *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.